خرید فایل پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:پروپوزال سرمایه اجتماعی,پروپوزال مدیریت دانش,استقرار مدیریت دانش در بانک,تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,پروپوزال تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانک

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

مبانی نظری بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

چکیده

هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانک های غرب استان گیلان می باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامعه آماری تحقیق برابر182 شعبه بانک دولتی وخصوصی در سطح 6 شهرستان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه صرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند می باشد.که حجم نمونه 96 می باشد.

برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده های از شاخص فراوانی، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است. و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگریسیون استفاده شده است. یافته ها تحقیق نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش، سرمایه شناختی بر مدیریت دانش و سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش است.

واژگان کلیدی:

سرمایه اجتماعی

سرمایه ساختاری

سرمایه شناختی

سرمایه ارتباطی

مدیریت دانش

مقدمه

در عصر امروزی پیشرفت علم وتکنولوژی با سرعت خارق العاده در حال حرکت به سمت جلو است و جهان امروز را خیلی متفاوت از جهان دیروز گردانیده است. و همه انسان ها و سازمان ها تحت تأثیر این تحولات می باشند. بانکداری امروزی با بانکداری گذشته تفاوت پیدا کرده است. و مشتری امروزی نیز با مشتری دیروزی فرق می کند مشتری دیروز به دنبال بانک و بانکدار بود تا بتواند نیازهای خود را مرتفع و از آن بهره-مند شود ولی امروز این بانک ها هستند که باید در این فضای کاملا رقابتی بدنبال مشتری بگردند و زمینه رضایت آن ها را فراهم کنند. چون دیگر مشتری وقت و فرصت آن را ندارد که بدنبال بانک و بانکدار باشد. و بانک ها باید با برخورداری از علم روز و تشخیص نیازهای مشتریان زمینه دلخواه مشتری را فراهم بیاورند. سازمان ها باید توان این را داشته باشند که خود را با شرایط روز وفق دهند و برای این کار لازم است تا سازمان ها از حالت یادگیری سازمانی تغییر جهت داده و به سمت مفاهیم سازمان های یادگیرنده و سازمان های دانشی و مدیریت دانش حرکت کنند. مدیریت دانش یکی از این مفاهیمی است که از الزامات مهم سازمان ها می باشد و سازمان ها با بکارگیری مدیریت دانش امکان نوآوری در فعالیت ها، فرایندها، خدمات خویش را فراهم می آورند.

و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می-بخشند. سازمان ها باید توانایی این را داشته باشند تا دانش مورد نیاز را کسب و میان کارکنان نشر داده و در فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. پس شناخت عوامل تأثیر گذار بر مدیریت دانش از جمله اقدامات اولیه سازمان ها می باشد. از طرف دیگر یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتماعی است (پروساک و کوهن ، 2001). سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. بطوری که بدون سرمایه اجتماعی کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند شد و برنامه مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود. برای ایجاد و تکمیل فرایند مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی جایگاه اساسی دارد (این کپن ،1998(. که سازمان ها با استفاده درست از مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی می توانند سازمان های خود را به کمال مورد نظر برسانند.

بنابراین با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان ها این تحقیق در پی دستیابی به شناخت بیشتر عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد می باشد. با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی که هر دو بر تعاملات و ارتباطات میان افراد تاکید دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و نیز سه بعد سرمایه اجتماعی یعنی بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان بررسی شود و میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول 1

1-1 مقدمه... 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4 چارچوب نظری. 7

1-5 اهداف تحقیق. 9

1-6 فرضیات. 9

1-7 تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها 9

1-8 قلمرو تحقیق 11

3-1 روش تحقیق..... 74

3-2 جامعه آماری. 74

3-3 حجم نمونه و نمونه گیری 75

3-4 روش و ابزار جمع آوری داده ها 76

3-5 روایی وپایایی از جمع آوری داده ها 77

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 79

منابع.

فهرست اشکال

شکل ‏1 1: مدل مفهومی تحقیق 8

فهرست جداول

جدول ‏3 1: جامعه آماری و نمونه 76

جدول ‏3 2: ضریب آلفای کرونباخ 78

ادامه مطلب و دریافت فایل

عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش:مدیریت دانش در بانک,عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش,عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش,عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,موضوع پایان نامه مدیریت دانش

مقاله رشته معماری با عنوان فضا در معماری:مفهوم فضا,فضا در معماری,دانلود مقاله فضا در معماری,زبان فضا و معماری,رابطه فضا و معماری,انواع فضا در معماری, فضا در معماری چیست

تاثیر اعتماد به نفس در میزان كسب تمركز حواس:حواس پرتی,اعتماد به نفس,كسب تمركز حواس,دانلود مقاله تاثیر اعتماد به نفس در میزان كسب تمركز حواس,عوامل مؤثر در ایجاد اعتماد به نفس,عوامل موثر روان‌شناختی در تمركز,عوامل مؤثر بر رشد خود و عزت نفس,رابطه اعتماد به نفس و تمركز حواس,روش‌های تقویت اعتماد به نفس در كودكان ونوجوانان,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل

مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک:مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری اثربخشی بانک,فرایندهای مدیریت دانش,تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک,پیاده سازی مدیریت دانش در بانک,استقرار مدیریت دانش در بانک,بکارگیری مدیریت دانش در بانک,رابطه مدیریت دانش و اثربخشی بانک,مبانی نظری تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه

تورم كیفری، عوامل و پیامدها:تورم,دولت,آزادی,شهروند,قانون كیفری,عوامل و پیامدهای تورم كیفری,مفهوم تورم كیفری,دانلود مقاله تورم كیفری,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقالات حقوقی

مرور زمان کیفری از نگاه اهل سنت و شیعه:تعریف مرور زمان,مرور زمان چیست,مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌,نقد مرور زمان‌ كیفری‌,مرور زمان کیفری در فقه‌ سنت,مرور زمان کیفری در فقه‌ شیعه,دانلود پایان نامه مرور زمان,دانلود پایان نامه مرور زمان‌ كیفری‌

مبانی نظری ارزیابی جایگزین چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس:تحولات امنیتی خلیج فارس,تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس,ارزیابی جایگزین چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس,مبانی نظری چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس,مبانی نظری ارزیابی جایگزین چارچوب های امنیتی برای خلیج فارس,مبانی نظری جایگزین چارچوب های امنیتی خلیج فارس

تحلیل مضمونی ترانه های محلی لری و ترکی با تاکید بر مقام زن:تحلیل مضمونی ترانه های محلی,مقام زن در ترانه های محلی لری,مقام زن در ترانه های محلی ترکی,تحلیل مقوله های فرهنگی مقام زن در ترانه های محلی,تحلیل مقوله‌های اجتماعی مقام زن در ترانه های محلی,تحلیل مقوله‌های خانوادگی مقام زن در ترانه های محلی,تحلیل مقوله‌های اقتصادی مقام زن در ترانه های محلی

مبانی نظری تدلیس در ازدواج:مبانی نظری تدلیس در ازدواج,دانلود مبانی نظری تدلیس در ازدواج,پیشینه تحقیق تدلیس در ازدواج,ادبیات نظری تدلیس در ازدواج,فصل دوم پایان نامه تدلیس در ازدواج,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدلیس در ازدواج,ادبیات و مبانی نظری تدلیس در ازدواج

مبانی نظری بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی:فرآیند ارزیابی عملکرد,بهسازی نیروی انسانی,ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی,دانلود پایان نامه مدیریت منابع انسانی,ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان,ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه,مبانی نظری تاثیر ارزیابی عملکرد بر نیروی انسانی